1. Dostawca usług :

  • zapewnienia w jednostce obsługującej użytkowników końcowych obsługę osób niepełnosprawnych na stanowisku wyposażonym w odpowiednie urządzenie umożliwiające komunikację (komputer, tablet itp.);
  • oznakowuje jednostki obsługującej użytkowników końcowych odpowiednimi symbolami;
  • udostępnienia w jednostkach obsługujących użytkowników końcowych niniejszą informację;
  • udostępnienie w jednostkach obsługujących użytkowników końcowych warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych – w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej;

1. Dostawca usług udostępnia w sposób jednoznaczny,łatwy i zrozumiały na stronie internetowej www.toop.pl, a także podczas wizyty przedstawiciela handlowego oferującego usługi osobie niepełnosprawnej poza lokalem przedsiębiorstwa, wyposażonego w urządzenia elektroniczne umożliwiające komunikację audiowizualną (również poprzez wprowadzenie interaktywnej możliwości kontaktu z tłumaczem polskiego języka migowego) z osobą niepełnosprawną, w tym z osobami niesłyszącymi, niemówiącymi lub słabowidzącymi:

a. informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Dostawcę usług;
b. ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik, usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, a także regulamin i cennik promocji.

3. Dostawca usług przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług telefonicznych z Abonentem będącym osobą niepełnosprawną oraz na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niepełnosprawną, oferuje pomoc osoby reprezentującej Dostawcę usług we właściwym skonfigurowaniu urządzenia abonenckiego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej, poprzez kontakt telefoniczny.

4. Dostawca usług na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez Dostawcę usług w alfabecie łacińskim.

5. Dostawca usług na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niewidomą lub słabowidzącą, udostępnia:

a. informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług, sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;
b. szczegółowy wykaz wykonanych usług sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

6. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 4 a) powyżej:

a. przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – Dostawca usług realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury
b. dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – Dostawca usług realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia

7. Dostawca usług na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazuje abonentowi informacje o oferowanych przez Dostawcę usług wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabo widzącej informacje takie będą sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia, określonego w pkt 3 związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, osoba reprezentująca Dostawcę usług przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.2)).